ตรวจสอบการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP

กรอก ชื่อสินค้า OTOP :
# ชื่อสินค้าที่ลงทะเบียน ชื่อผู้ประกอบการ/ชื่อผู้ลงทะเบียน หมายเลขทะเบียน OTOP หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP จังหวัด ปีที่ลงทะเบียน